Витримки з Положення про МКК

Нова редакція Положення про МКК

Зміст роботи МКК

Маршрутно-кваліфікаційна комісія :

 • проводить регулярні консультації з питань вибору маршрутів, організації, підготовки та проведення походів;
 • розглядає заявочні документи туристських груп на походи, здійснює контроль за їх готовністю до запланованих походів;
 • проводить профілактичну роботу з метою попередження нещасних випадків у походах;
 • контролює проходження групами маршрутів у встановлені терміни;
 • розглядає звітні документи груп про здійснені походи i визначає кінцеву категорію складності цих походів;
 • приймає рішення за відповідними матеріалами щодо присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів;
 • розглядає випадки порушення Пра?вил проведення змагань туристських спортивних походів;
 • щорічно у січні поточного року подає до вищої МКК письмовий звіт про виконану роботу за попередній рік (додаток 4).

Права та обов'язки МКК з контролю

за готовністю ту?ристських груп до здійснення походу

При розгляді заявочних документів на походи МКК зобов'язані перевірити:

 • розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;
 • знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод у ньому;
 • відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршруту;
 • правильність підбору групою спорядження, медикаментів;
 • намічені групою заходи щодо безпечного проведення походу;
 • правильність вибору контрольних пунктів i термінів походу.

Заявочні документи реєструються та зберігаються в організації, при якій створена МКК, не менше трьох років.

МКК мають право:

 • викликати учасників групи i перевіряти знання ними Правил проведення змагань туристських спортивних походів, питань техніки i тактики походів;
 • призначати rpyni контрольний вихід, під час якого перевіряються уміння користуватися спорядженням, долати природні перешкоди, діяти в аварійних ситуаціях тощо.

Члени МКК не мають права розглядати заявочні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

Висновки за підсумками розгляду заявочних документів підписуються головою (заступником) і не менше як двома членами МКК (для походів I категорії складності і ступеневих походів - головою (заступником) і одним членом МКК), які мають необхідний досвід керівництва походами з даного виду туризму.

Обов?язки МКК щодо контролю

за проходженням туристськими групами маршрутів

МКК забов?язані контролювати проходження туристськими групами маршрутів в установлені терміни.

Усі взяті на контроль туристські групи заносяться до спеціального журналу (або настінного графіку) у якому відмічаються зазначені у маршрутних документах контрольні пункти і терміни повідомлення груп про їх проходження.

У випадку, коли туристська група не підтвердила в установлені їй контрольні терміни про?ходження контрольного пункту, МКК негайно повідомляє про це організацію, при якій вона створена.

Права та обов'язки МКК при розгляді звітних

документів туристських груп про здійснені походи

МКК приймає рішення про залік здійсненого походу:

 • якщо під час походу не було допу?щено порушень чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів;
 • після перевірки контрольних телеграм, контрольних відміток у маршрутних документах, у т.ч. відміток відповідних державних органів (при необхідності), знятих з перевалів записок тощо;
 • після розгляду поданого групою звіту про похід, що відповідає встановленій формі, обсягу та змісту, вказівкам щодо складання звіту.

При позитивному вирішенні питання щодо заліку походу МКК видає керівникові та учасникам довідки установленого зразку, підписані головою або заступником голови МКК i завірені штам?пом МКК.

У звіті про похід МКК записує стислі висновки щодо його якості та доцільності його подальшого використання у бібліотеці МКК, а також відмічає залікову категорію складності походу і завіряє ці записи штампом МКК. У маршрутній книжці(листі) та в реєстраційному журналі МКК встановленої форми (додаток 5) робляться відмітки про прийняття звіту, залік похо?ду та видачу довідок.

Реєстраційні журнали зберігаються в МКК не менше п'яти років .

Права та обов'язки МКК при розгляді випадків

порушень туристами Правил проведення змагань

туристських спортивних походів

Розгляд випадків порушення ту?ристами чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів проводить, як правило, МКК, що прийняла рішення про можливість здійснення групою походу. Безпосередній розгляд проводить?ся тимчасовою або постійно діючою дисциплінарною комісією МКК, яка виносить своє рішення на засідання МКК.

Матеріали розгляду i пропозиції щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд до організації, при якій створена МКК, а також до організації, що проводила похід, При необхідності ці матеріали можуть бути передані для подальшого розгляду до вищестоящої МКК, якій підпорядковується МКК, що проводила розгляд.

Порядок роботи МКК

МКК працює за річним (квартальним) планом роботи, який затверджується відповідним керівним органом організації, при якій створена МКК.

МКК регулярно проводить засідання, протоколи яких оформлює відповідальний секретар МКК.

Усі матеріали, які підлягають розгляду в МКК, надходять до відповідального секретаря, який реєструє їх в реєстраційному журналі МКК i передає на розгляд членам комісії.

Розглянуті та підписані членами i головою МКК матеріали передаються відповідальному секретарю, який ставить на них штамп МКК. У разі необхідності за підписом відповідальної осо?би організації, при якій створена МКК, надсилається відповідь в організацію, що подала матеріали.

( з ?Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні коміcії федерації спортивного туризму україни - колегії суддів змагань туристських спортивних походів? Президії Федерації спортивного туризму України)

Повний текст Положення про МКК (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Президії Федерації спортивного туризму України, протокол - 4, п. - 9 від 22.12.2002р.)

Підписатися на Коментарі для "Витримки з Положення про МКК"