Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії федерації спортивного туризму україни ? колегії суддів змагань туристських спортивних походів

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТУРИСТСЬКІ МАРШРУТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ КОМІСІЇ

ФЕДЕРАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ - КОЛЕГІЇ СУДДІВ ЗМАГАНЬ ТУРИСТСЬКИХ СПОРТИВНИХ ПОХОДІВ

Затверджено постановою Президії Федерації спортивного туризму України

протокол - 2, п. - 8 від 08.12.2001р.,

із змінами і доповненнями, внесеними постановою

Президії Федерації спортивного туризму України,

протокол - 4, п. - 9 від 22.12.2002р.

1.Загальні положення

1.1. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України - колегії суддів змагань туристських спортивних походів (далі - МКК) є її громадськими структурними підрозділами, що створюються відповідно до Статуту Федерації спортивного туризму України та цього Положення.

1.2.Метою діяльності МКК є сприяння розвитку спортивного туризму, залученню широких верств населення до активної участі у туристських спортивних походах, безпеці їх проведення, а також створення організаційних умов для присвоєння туристам-спортсменам розрядів і звань зі спортивного туризму за здійсненні походи відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України.

1.3.МКК працюють під керівництвом, контролем та з матеріально-технічним забезпеченням своєї діяльності з боку організацій, при яких вони створені.

1.4.МКК у своїй діяльності керуються чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, Єдиною спортивною класифікацією України, Правилами проведення змагань туристських спортивних походів, іншими нормативними документами центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, документами Федерації, цим Положенням.

1.5. МКК не є юридичними особами. Для забезпечення виконання функцій МКК їм надається у використання спеціальний штамп установленого зразку (далі - штамп МКК) організації, при якій утворена відповідна МКК (додаток - 1). Зазначений штамп проставляється на документах, які розглянуті i видані МКК (маршрутні книжки, маршрутні листи, звіти про походи, довідки про залік туристського спортивного походу, протоколи погодження повноважень МКК тощо). Штамп МКК, термін повноважень якої закінчився, вважається недійсним і не підлягає подальшому використанню.

2. Порядок створення, статус та повноваження МКК

2.1. МКК створюються Федерацією спортивного туризму України (далі - Федерація), її територіальними, місцевими осередками та організаціями (в т.ч. і колективними членами).

Крім того, за погодженням з ЦМКК, територіальними, місцевими федераціями спортивного туризму або організаціями Федерації, що мають необхідні повноваження, та на правах їх відокремлених громадських підрозділів, МКК можуть створюватися при інших організаціях: територіальних туристських (в т.ч. спортивних туристських) клубах, туристських секціях (клубах) колективів фізичної культури підприємств, установ і організацій; спортивних товариствах; навчальних закладах системи освіти; відомчих фізкультурно-спортивних організаціях тощо.

При керівних органах Всеукраїнських фізкультурно-спортивних організацій МКК не створюються.

2.2. МКК створюються за рішенням:

 • Центральна МКК (далі - ЦМКК) - за рішенням Президії Федерації;
 • Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські МКК - за рішенням президій територіальних федерацій та територіальних організацій (колективних членів Федерації) після погодження їх складу та повноважень з ЦМКК;
 • районні, районні у містах, міські МКК - президій місцевих федерацій після погодження їх складу та повноважень з вищестоящою територіальною МКК.

2.3.ЦМКК є президією колегії суддів змагань туристських спортивних походів Федерації, інші МКК є колегіями суддів змагань туристських спортивних походів відповідних федерацій, організацій.

2.4. Вищестоящою по відношенню до усіх МКК Федерації є ЦМКК.

МКК територіальних федерацій та організацій Федерації є вищестоящими по відношенню до розташованих на відповідних територіях МКК місцевих федерацій та організацій.

Вищестоящі МКК спрямовують та контролюють діяльність підпорядкованих МКК більш низького рівня, а також надають їм повноваження у межах своїх прав. У випадку, коли повноважень вищестоящої МКК недостатньо для надання повноважень підпорядкованій МКК більш низького рівня, документи цієї МКК на отримання повноважень передаються до наступної вищестоящої МКК (при необхідності аж до ЦМКК).

2.5.Права МКК визначаються наданими їм повноваженнями.

Повноваження кожної МКК визначаються туристсько-спортивною кваліфікацією її членів та надаються вищестоящою МКК у встановленому порядку.

Персональний склад МКК при федераціях спортивного туризму формується шляхом рекомендування до їх складу представників комісій з видів туризму відповідних федерацій. Персональний склад МКК інших організацій формується шляхом їх комплектування громадським туристським активом цих організацій.

До складу МКК входять найбільш досвідчені туристи, які мають досвід керівництва походами на одну категорію складності вище тієї, що має право розглядати МКК з даного виду туризму. Крім них до складу МКК можуть входити і туристи, які мають досвід керівництва походами більш низьких категорій, але повноваження таких членів МКК будуть на одну категорію складності нижчі їх досвіду керівництва походами.

Для розгляду документів на походи V i VI к.с. члени МКК повинні мати досвід керівництва двома походами тієї ж катеropiї складності з даного виду туризму.

Члени МКК, які розглядають заявочні документи груп на здійснення ступеневих походів, повинні мати досвід керівництва походами I категорії складності з того ж виду туризму.

Кількісний склад МКК визначається організацією, при якій, вона створюється, виходячи з обсягу роботи, її повноважень, але становить не менше трьох осіб з кожного виду туризму.

МКК обирають зі свого складу голову, заступника голови та відповідального секретаря, i, за потребою, президію. Відповідальним секретарем МКК, як правило, є один iз штатних працівників організації, при який створена МКК (за згодою з організацією).

2.6. Термін дії повноважень МКК - чотири роки з часу надання. Склад та повноваження МКК на наступний період повинні перезатверджуватися до закінчення терміну дії чинних повноважень.

Для погодження складу та повноважень до відповідної вищестоящої МКК подаються списки членів МКК за встановленою формою (додаток 2).

Ці списки разом iз копією протоколу погодження повноважень зберігаються в МКК до закінчення терміну дії повноважень. Протокол погодження повноважень оформлюється за установленою формою і підписується головою або заступником голови МКК та завіряється штампом МКК (додаток 3).

3. Зміст роботи МКК

Маршрутно-кваліфікаційна комісія - колегія суддів змагань туристських спортивних походів:

 • сприяє формуванню високопрофесійної колегії суддів змагань туристських спортивних походів;
 • здійснює суддівство змагань туристських спортивних походів;
 • готує та подає до Федерації проекти пропозиції щодо правил проведення змагань туристських спортивних походів, Єдиної спортивної класифікації, документації, що регламентує діяльність МКК тощо;
 • розробляє проекти положень про чемпіонати з туристських спортивних походів;
 • працює у тісному зв?язку з комісіями федерації спортивного туризму, бере участь у розробці рекомендацій щодо поліпшення організації, підготовки та проведення походів, а також змагань туристських спортивних походів;
 • організовує збір та обробку інформації щодо потоків туристів у piзні райони країни та за її межами;
 • проводить роботу щодо класифікації маршрутів туристських спортивних походів;
 • планує та проводить туристські експедиції з метою розробки маршрутів та освоєння нових туристських районів;
 • проводить консультації з питань вибору маршрутів, організації, підготовки та проведення походів;
 • розглядає заявочні документи туристських груп на походи, здійснює контроль за їх готовністю до запланованих походів;
 • розглядає заявочні документи туристських груп та приймає рішення про їх підготовленість до походів;
 • проводить профілактичну роботу з метою попередження нещасних випадків у походах;
 • контролює проходження групами маршрутів у встановлені терміни;
 • розглядає звітні документи груп про здійснені походи i визначає кінцеву категорію складності цих походів;
 • приймає рішення за відповідними матеріалами щодо присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів;
 • розглядає питання про склад та повноваження МКК більш низького рівня;
 • розглядає випадки порушення Правил проведення змагань туристських спортивних походів;
 • спрямовує та контролює роботу МКК більш низького рівня, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи;
 • здійснює заходи з підвищення кваліфікації членів та консультантів МКК шляхом організації та проведення нарад, семінарів, зборів, залучення їх до участі в експедиціях, туристських спортивних походах, туріадах тощо;
 • організовує вивчення практики застосування Правил проведення змагань туристських спортивних походів, обмін досвідом роботи суддівських колегій та провідних суддів;
 • розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій суддям, веде особистий облік роботи суддів;
 • розглядає матеріали щодо зняття категорій суддям змагань туристських спортивних походів, які не виконують своїх обов?язків або за скоєні ними провини;
 • подає пропозиції до керівних органів відповідних федерацій щодо заохочення та нагородження членів МКК;
 • організовує, у разі необхідності, виїзний громадський контрольно-рятувальний загін у місцях масового зосередження туристських груп;
 • щорічно у січні поточного року подає до вищої МКК письмовий звіт про виконану роботу за попередній рік (додаток 4).

4. Права та обов?язки МКК щодо суддівства змагань туристських спортивних походів

4.1 МКК є колегіями суддів змагань туристських спортивних походів і здійснюють суддівство цих змагань у межах отриманих повноважень, при цьому голова МКК за посадою є головним суддею зазначених змагань, якщо інше не буде передбачено організацією, що їх проводить.

4.2.МКК здійснюють суддівство змагань відповідно до Правил проведення змагань туристських спортивних походів, цього Положення, документів Федерації, що стосуються туристських спортивних походів, а також інших необхідних для проведення змагань документів тощо.

4.3.Протоколи змагань, а також інші документи щодо результатів змагань оформлюються МКК відповідно до вимог центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту України.

4.4.Судді змагань туристських спортивних походів стоять на обліку в територіальних, місцевих федераціях (організаціях) Федерації.

Суддівство змагань відмічається у заліковій картці, яка ведеться МКК за місцем обліку суддів.

5. Права та обов'язки МКК щодо проведення консультацій туристів

5.1. МКК разом iз комісіями з видів туризму зобов'язані організовувати регулярні консультації для туристів щодо:

 • вибору маршрутів походів залежно від туристського досвіду їx учасників;
 • підготовки та проведення походів;
 • оформлення маршрутної документації, звітів про походи, матеріалів на присвоєння розрядів та звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів;
 • питань охорони природи, пам'яток історії та культури, проведення суспільно-корисної роботи в поході.

5.2. Для проведення консультаційної роботи організації, при яких створені МКК, надають у їхнє розпорядження приміщення i забезпечують їx:

 • туристською, географічною, краєзнавчою, гідрометеорологічною та іншою літературою;
 • картографічними матеріалами;
 • навчальними посібниками (плакатами, картами, схемами тощо), оргтехнікою і технічними засобами демонстрації слайдів, кінофільмів, відеофільмів тощо;
 • довідниками та іншою необхідною літературою;
 • керівними документами зі спортивного туризму;
 • бланками туристської маршрутної документації встановлених зразків (маршрутними листами, маршрутними книжками, довідками про залік туристських спортивних походів тощо).

6. Права та обов'язки МКК з контролю за готовністю туристських груп до здійснення походу

6.1. Права МКК з контролю за готовністю туристських груп до здійснення походів тієї чи іншої категорії складності визначаються досвідом керівництва походами, який мають її члени.

6.2. У разі, коли категорія складності походу перевищує повноваження МКК, заявочні документи після їx попереднього розгляду направляються до вищестоящої МКК, яка має відповідні повноваження.

6.3. На час проведення навчальних та інших заходів (семінарів, зборів тощо) за клопотанням керівника заходу МКК може організовувати роботу виїзної МКК з певними повноваженнями у якості своєї тимчасової філії.

6.4. При розгляді заявочних документів на походи МКК зобов'язані перевірити:

 • розробку маршруту та графік руху групи за основним та запасним варіантами, наявність картографічного матеріалу;
 • знання керівником групи району походу, умов пересування та природних перешкод у ньому;
 • відповідність туристського досвіду керівника та учасників походу заявленому маршруту;
 • правильність підбору групою спорядження, медикаментів;
 • намічені групою заходи щодо безпечного проведення походу;
 • правильність вибору контрольних пунктів i термінів походу.

Заявочні документи реєструються та зберігаються в організації, при якій створена МКК, не менше трьох років.

6.5. МКК мають право:

 • викликати учасників групи i перевіряти знання ними Правил проведення змагань туристських спортивних походів, питань техніки i тактики походів;
 • призначати rpyni контрольний вихід, під час якого перевіряються уміння користуватися спорядженням, долати природні перешкоди, діяти в аварійних ситуаціях тощо.

6.6. Члени МКК не мають права розглядати заявочні документи груп, керівниками або учасниками яких вони є.

6.7. Якщо МКК систематично допускає у своїй роботі грубі помилки і порушує Правила проведення змагань туристських спортивних походів та дане Положення, вищестояща МКК, яка надала повноваження, має право знизити або зовсім позбавити її повноважень.

6.8. Висновки за підсумками розгляду заявочних документів підписуються головою (заступником) і не менше як двома членами МКК (для походів I категорії складності і ступеневих походів - головою (заступником) і одним членом МКК), які мають необхідний досвід керівництва походами з даного виду туризму.

7. Обов?язки МКК щодо контролю за проходженням туристськими групами маршрутів

7.1.МКК забов?язані контролювати проходження туристськими групами маршрутів в установлені терміни.

7.2.Усі взяті на контроль туристські групи заносяться до спеціального журналу (або настінного графіку) у якому відмічаються зазначені у маршрутних документах контрольні пункти і терміни повідомлення груп про їх проходження.

7.3.У випадку, коли туристська група не підтвердила в установлені їй контрольні терміни проходження контрольного пункту, МКК негайно повідомляє про це організацію, при якій вона створена.

7.4.Контроль за проходженням маршруту групами, заявочні документи яких розглядалися вищестоящими МКК за поданням підпорядкованим їм МКК більш низького рівня, здійснюють МКК, які проводили попередній розгляд цих документів.

8. Права та обов'язки МКК при розгляді звітних документів туристських груп про здійснені походи

8.1.МКК розглядають звітні документи про походи тільки тих туристських груп, за заявочними документами яких вони робили висновки.

8.2. Категорії складності походів оцінюються МКК відповідно до чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів, переліків класифікованих туристських маршрутів, перевалів та печер, а також інших чинних документів щодо класифікування маршрутів туристських спортивних походів.

МКК може знижувати установлену при розгляді заявочних документів категорію складності подорожі:

 • якщо маршрут був пройдений не повністю;
 • якщо це було обумовлено при розгляді заявочних документів на даний похід;
 • якщо група самостійно змінила маршрут або через полегшення умов його проходження;
 • через необґрунтоване збільшення тривалості походу;
 • окремим учасникам походу, якщо вони через ті чи iнші обставини маршрут пройшли не повністю.

8.3. МКК приймає рішення про залік здійсненого походу:

 • якщо під час походу не було допущено порушень чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів;
 • після перевірки контрольних телеграм, контрольних відміток у маршрутних документах, у т.ч. відміток відповідних державних органів (при необхідності), знятих з перевалів записок тощо;
 • після розгляду поданого групою звіту про похід, що відповідає встановленій формі, обсягу та змісту, вказівкам щодо складання звіту.

8.4. При позитивному вирішенні питання щодо заліку походу МКК видає керівникові та учасникам довідки установленого зразку, підписані головою або заступником голови МКК i завірені штампом МКК.

У звіті про похід МКК записує стислі висновки щодо його якості та доцільності його подальшого використання у бібліотеці МКК, а також відмічає залікову категорію складності походу і завіряє ці записи штампом МКК. У маршрутній книжці(листі) та в реєстраційному журналі МКК встановленої форми (додаток 5) робляться відмітки про прийняття звіту, залік походу та видачу довідок.

Реєстраційні журнали зберігаються в МКК не менше п'яти років.

9. Права та обов'язки МКК з розгляду матеріалів на присвоєння спортивних розрядів та звань зі спортивного туризму

9.1.Права МКК з розгляду матеріалів на присвоєння спортивних розрядів та звань iз спортивного туризму визначаються спортивною туристською кваліфікацією її членів i встановлюються вищестоящою МКК.

9.2.Матеріали на присвоєння звання ?Майстер спорту? зі спортивного туризму за здійснені походи розглядаються ЦМКК. Матеріали на присвоєння розрядів зі спортивного туризму за здійснені походи розглядаються МКК більш низького рівня відповідно до своїх повноваження.

9.3.Протоколи розгляду матеріалів на присвоєння спортивних розрядів і звання ?Майстер спорту України? оформлюються відповідно до вимог Єдиної спортивної класифікації України, центрального уповноваженого органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

9.4.При розгляді матеріалів на присвоєння розрядів i звань зі спортивного туризму МКК зобов'язана перевірити відповідність оцінки здійсненого походу чинним розрядним нормативам та вимогам зі спортивного туризму, порядку класифікації та переліку класифікованих туристських маршрутів, перевалів та печер, а також, при необхідності, правомочність повноважень МКК більш низького рівня, що видала довідки про залік походу. У разі виконання установлених вимог та вірного оформлення документів, МКК забов?язана внести запис до протоколу про можливість присвоєння відповідного розряду чи звання ?Майстер спорту України?. Після розгляду у МКК, документи подаються в установленому порядку до відповідних уповноважених фізкультурно-спортивних організацій для видання наказів про присвоєння розрядів і звань зі спортивного туризму.

10. Права та обов'язки МКК при розгляді випадків порушень туристами Правил проведення змагань туристських спортивних походів

10.1.Розгляд випадків порушення туристами чинних Правил проведення змагань туристських спортивних походів проводить, як правило, МКК, що прийняла рішення про можливість здійснення групою походу. Безпосередній розгляд проводиться тимчасовою або постійно діючою дисциплінарною комісією МКК, яка виносить своє рішення на засідання МКК.

10.2. Матеріали розгляду i пропозиції щодо застосування заходів впливу до порушників передаються на розгляд до організації, при якій створена МКК, а також до організації, що проводила похід, При необхідності ці матеріали можуть бути передані для подальшого розгляду до вищестоящої МКК, якій підпорядковується МКК, що проводила розгляд.

11. Права та обов'язки МКК з контролю за роботою підпорядкованих комісій

11.1.Вищестоящі МКК забезпечують регулярну перевірку роботи підпорядкованих їм комісій більш низького рівня, контролюють дотримання ними Правил проведення змагань туристських спортивних походів, цього Положення.

11.2. Результати перевірок оформлюються протоколом, який підписується перевіряючим та головою (заступником голови) МКК, що перевіряється.

Про результати перевірки повідомляється керівництво організації, при якій створена МКК.

12. Порядок роботи МКК

12.1. МКК працює за річним (квартальним) планом роботи, який затверджується відповідним керівним органом організації, при якій створена МКК.

12.2.МКК регулярно проводить засідання, протоколи яких оформлює відповідальний секретар МКК.

12.3.Усі матеріали, які підлягають розгляду в МКК, надходять до відповідального секретаря, який реєструє їх в реєстраційному журналі МКК i передає на розгляд членам комісії.

12.4.Розглянуті та підписані членами i головою МКК матеріали передаються відповідальному секретарю, який ставить на них штамп МКК. У разі необхідності за підписом відповідальної особи організації, при якій створена МКК, надсилається відповідь в організацію, що подала матеріали.

12.5.Kepiвнi, інструктивні, методичні та інші матеріали, що надходять до МКК, реєструються її відповідальним секретарем та передаються для ознайомлення членам МКК, а також, при необхідності, тиражуються i розсилаються в МКК більш низького рівня.

12.6.Заявочні документи на здійснення походів МКК зобов'язані розглядати оперативно, у максимально стислі строки і дати свої висновки не пізніше ніж через десять днів після надходження документів до МКК.

Додаток - 1 до п.1.5.

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів

Єдина форма штампу маршрутно-кваліфікаційних

комісій Федерації спортивного туризму України ?

колегій суддів змагань туристських спортивних походів

1.Для уніфікації оформлення туристсько-спортивної документації, що стосується туристських спортивних походів, усі маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України - колегії суддів змагань туристських спортивних походів (далі - МКК) на розглянуті ними і підписані головою МКК або його заступником документи ставлять свій штамп установленого зразку.

2.Дозвіл на виготовлення штампу МКК надається в установленому порядку. Текст штампу повинен відповідати вимогам Закону України ?Про мови?.

3.Штамп МКК має форму прямокутника. Розміри штампу визначаються за погодженням з організацією, що виконує замовлення на його виготовлення за умови повноти відображення змісту штампу.

У верхній частині штампу розміщується напис ?Україна?, під ним:

 • для юридичних осіб: повна юридична назва організації, при якій утворена МКК та ідентифікаційний код організації. У центральній частині дається скорочена назва комісії - ?Маршрутно-кваліфікаційна комісія?, під якою зазнається код її повноважень. В нижній частині штампу розміщується назва міста, у якому розміщується організація, при якій утворена комісія;
 • для організацій без статусу юридичної особи: повна юридична назва вищестоящої організації, що отримала дозвіл на виготовлення штампу та її ідентифікаційний код. Нижче - повна юридична назва організації, при якій утворена МКК. У центральній частині дається скорочена назва комісії - ?Маршрутно-кваліфікаційна комісія?, під якою зазнається код її повноважень. В нижній частині штампу розміщується назва міста, у якому розміщується організація, при якій утворена комісія.

Усі штампи МКК, виготовлені у відповідності до попередні[ вимог підлягають заміні на штампи встановленої форми по закінченню терміну дії поточних повноважень відповідної комісії.

4.Для усіх МКК запроваджується тринадцятирозрядний код за схемою 000-00-00000000, який ідентифікує МКК та указує на її повноваження. Розряди коду містять інформацію, записану арабськими цифрами у такому порядку:

 • перші три розряди указують на належність МКК до всеукраїнської та територіальної федерації спортивного туризму. Перший розряд указує на належність МКК до Федерації спортивного туризму України і в усіх штампах відповідає цифрі ?1?. Другий і третій розряди указують на належність МКК до певної територіальної федерації і відповідають порядковому номеру адміністративно-територіальної одиниці України у загальноприйнятому переліку:
  1. Автономна Республіка Крим.
  2. Вінницька обл.
  3. Волинська обл.
  4. Дніпропетровська обл.
  5. Донецька обл.
  6. Житомирська обл.
  7. Закарпатська обл.
  8. Запорізька обл.
  9. Івано-Франківська обл.
  10. Київська обл.
  11. Кіровоградська обл.
  12. Луганська обл.
  13. Львівська обл.
  14. Миколаївська обл.
  15. Одеська обл.
  16. Полтавська обл.
  17. Рівненська обл.
  18. Сумська обл.
  19. Тернопільська обл.
  20. Харківська обл.
  21. Херсонська обл.
  22. Хмельницька обл.
  23. Черкаська обл.
  24. Чернівецька обл.
  25. Чернігівська обл.
  26. м. Київ.
  27. м. Севастополь

  Наприклад, перші три цифри коду ЦМКК - 100, МКК Кримської республіканської федерації спортивного туризму - 101, Вінницької обласної - 102, Севастопольської міської - 127 тощо;

 • четвертий та п?ятий розряди указують номер МКК більш низького рівня за списками МКК територіальних федерацій спортивного туризму;
 • цифри у розрядах з шостого до тринадцятого указують на надані в установленому порядку повноваження МКК щодо розгляду документів туристських спортивних походів до указаних категорій складності включно за видами туризму. У кожному з цих восьми розрядів цифрами від ?0? до ?6? позначаються повноваження щодо розгляду документів про походи від некатегорійних, в т.ч. і ступеневих, до шостої категорії складності: некатегорійні походи - цифра ?0?, категорійні - цифри від ?1? до ?6? відповідно до категорій складності. При цьому, прийнята така послідовність запису повноважень МКК з видів туризму за розрядами коду:
 • шостий розряд - пішохідний;
 • сьомий розряд - лижний;
 • восьмий розряд - гірський;
 • дев?ятий розряд - водний;
 • десятий розряд ?велосипедний;
 • одинадцятий розряд - авто-мото;
 • дванадцятий розряд - спелео;
 • тринадцятий розряд - вітрильний.

5. Ескіз штампу МКК погоджується з вищестоящою МКК, яка надає повноваження. Зразок відбитку штампу МКК передається у вищестоящу МКК і зберігається там до закінчення терміну наданих повноважень.


Додаток ?2 до п.2.6.

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України -

колегії суддів змагань туристських спортивних походів

С П И С О К *

членів маршрутно-кваліфікаційної комісії - колегії суддів змагань туристських спортивних походів _________________(назва федерації)_________________ федерації спортивного туризму

- з/п Прізвище ім?я, по батькові, рік народження, спортивний розряд або звання зі спортивного туризму, суддівська категорія, обов?язки у МКК (голова, заступник голови, член комісії) Досвід роботи в МКК (в якій комісії, у якості кого, скільки років) Вид туризму, категорія складності, учасник або керівник, місяць і рік проведення. Маршрут (докладно із зазначенням пунктів, але не більше 5) Зразок підпису
1 2 3 4 5 6Пішохідний туризм

1
2
3
4Лижний туризм

1
2
3
4Гірський туризм

1
2
Президент _________________________ федерації спортивного туризму _______(назва федерації)________ ___________( підпис) ( прізвище, ініціали)_____________

?_____?____________ 2001 р.

*) Примітка: до списку додаються копії довідок МКК про проходження маршрутів.
Додаток - 3 до п.2.6.

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

ПРОТОКОЛ

погодження повноважень маршрутно-кваліфікаційної комісії ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів(МКК)

______________________________________________________

(назва організації, при якій утворена МКК, що отримує повноваження)

?___? ________ 200__ р.

м.__________


Маршрутно-кваліфікаційна комісія _______________(назва федерації, МКК якої надає повноваження)_______________ розглянула поданий склад маршрутно-кваліфікаційної комісії _______________(назва організації, МКК якої отримує повноваження)_______________ і відповідно до чинного ?Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії Федерації спортивного туризму України - колегії суддів змагань туристських спортивних походів? встановила їй наступні повноваження з розгляду заявочних документів на здійснення туристських спортивних походів та матеріалів на присвоєння розрядів і звань зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів на період з ?____?_________200__ р. до ?____?_______ 200_ р.:

? з/п Вид туризму Категорія складності походів (включно) Розряд, звання зі спортивного туризму у частині туристських спортивних походів

Пішохідний туризм


Лижний туризм


Гірський туризм


Водний туризм


Велосипедний туризм


Автомототуризм


Спелеотуризм


Вітрильний туризм

Штамп МКК _______________________(назва організації, МКК якої отримує повноваження)_______________________

повинен мати наступний код: 1_ _-_ _-_ _ _ _ _ _ _ _

Поданий склад МКК погоджено за винятком : ________________________________________

__________________(прізвища, ім?я, по батькові та причини відмови)____________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Голова МКК _____________(підпис)_____________ (_______________(прізвище, ініціали)______________)

Штамп МКК
Додаток - 4 до р. .? 3

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів.

ЗВІТ

про роботу МКК

___________________________(назва організації, при якій утворено МКК)___________________________

1. Загальні відомості:

1.1.Дата погодження повноважень - _________________________________________

1.2.Код МКК - ___________________________________________________________

1.3.Кількість нижчестощих МКК - __________________________________________

1.4.Голова МКК - ________________________(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)________________________

1.5. Відповідальний секретар МКК - _____________________(прізвище, ім?я, по батькові, контактні адреса, телефони, e-mail)_____________________

2. Кількість заявочних матеріалів (заявлених учасників) на проведення спортивних туристських походів, що були розглянуті з позитивним результатом усіма МКК:

Вид туризму Ступінь складності походів (к-сть матер./к-сть учасн.)
Категорія складності походів (к-сть матер./к-сть учасн.)
1 2 3 Разом І ІІ ІІІ ІV V ІV Разом
Пішохідний


Лижний


Гірський


Водний


Велосипедний


Авто-мото


Спелео


Вітрильний


РАЗОМ:


3.Кількість матеріалів, що розглянуті усіма МКК на присвоєння спортивних розрядів та звань:

МС - ____________________ другий - ___________________

КМС - ___________________ третій - ____________________

перший - _________________ юнацькі - ___________________

Голова МКК _________(підпис)_________ (_____________(прізвище, ініціали)_____________)

Штамп МКК
Додаток - 5 до п. - 8.4

Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії

Федерації спортивного туризму України ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИРеєстраційний журнал

маршрутно-кваліфікаційної комісії ?

колегії суддів змагань туристських спортивних походів_____________________( назва організації, при якій створена МКК)_____________________

Початок_____________200__р.

Закінчено ___________ 200__р.

Розділ 1. Видача маршрутних листів на некатегорійні походи

- з/п маршрут-ного листа Прізвище, ім?я, по батькові керівника групи, контактний телефон Кількість учасників Район походу Терміни проведення походу Підпис про отримання маршрутного листа Відмітка про залік походу (здачу маршрутного листа)
1 2 3 4 5 6 7
   

Розділ 2. Розгляд заявочних матеріалів на здійснення спортивних категорійних походів

- з/п маршрут-ної книжки Прізвище, ім?я, по батькові керівника групи, контактний телефон Кількість учасників Вид туризу, категорія складності, засоби пе-ресування Район походу Терміни походу Дата надход-ження документів до МКК Прізвища членів МКК, які розгля-дали доку-менти Короткий підсумок розгляду докумен-тів в МКК - та дата відправ-ки доку-ментів у вище-стоящу МКК Дата і - документу з вищестоящої МКК. Короткий підсумок розгляду докуметів. Видача маршрутної книжки :
Дата видачі Прізвище отримавшего документи Підпис про ортимання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
   

Розділ 3. Розгляд звітів про спортивні категорійні походи

- з/п - та дата видачі маршрут-ної книжки Дата подання звіту про похід до МКК Прізвище, ім?я, по батькові керівника групи Район походу Вид туризму, категорія складності, засоби пе-ресування Рецензування звіту Дата видачі довідок про залік походу та їх кількість Прізвище та підпис особи, яка отримала довідки про похід Дата здачі на зберігання та місце зберігання звіту
Дата видачі на рецен-зування Прізвища рецензентів Короткий підсумок розгляду документів в МКК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   
Підписатися на Коментарі для "Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії федерації спортивного туризму україни ? колегії суддів змагань туристських спортивних походів"