Змагання з видів спортивного туризму

3. Змагання з видів спортивного туризму

3.1. Загальні положення

3.1.1. Змагання з видів спортивного туризму (далі - змагання з ВСТ) проводяться з метою виявлення найсильніших команд та учасників, підвищення їх технічної та тактичної майстерності, сприяння безпеці спортивних туристських походів та змагань з ВСТ.

3.1.2. Основними завданнями змагань з ВСТ є:
- удосконалення спортивної майстерності туристів-спортсменів, виконня спортсменами нормативів та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту на присвоєння спортивних розрядів та звань зі спортивного туризму;
- відпрацювання та удосконалення технічних та тактичних прийомів подолання реальних перешкод у спортивних туристських походах;
- моделювання дій туристів у складних похідних ситуаціях;
- залучення населення до здорового способу життя.

3.1.3.
Змагань з ВСТ можуть проводитися як:
- змагання з обраного виду спортивного туризму;
- змагання на комбінованих дистанціях, що включають змагання з різних видів спортивного туризму.

3.1.4. Змагання з ВСТ можуть бути командними (стартує і проходить дистанцію разом уся команда, зв?язки, екіпажі), особистими (змагаються окремі учасники) та особисто - командними (результат команди складається з суми особистих результатів залікових учасників).

3.1.5. Змагання з ВСТ можуть проводитись як на одній, так і на декількох дистанціях.

Типи дистанцій змагань:
- коротка дистанція - смуга перешкод, рятувальні роботи, велокрос, тріал тощо;
- довга дистанція - крос-похід, ралі, маршрутні перегони тощо;
- інші види дистанцій, передбачені відповідними видовими розділами даних Правил з урахуванням специфіки видів спортивного туризму або конкретних змагань.

3.1.6. Змагання з ВСТ, за результатами яких можуть бути присвоєні спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та спортивне звання "Майстер спорту України", проводяться не менше ніж на двох дистанціях різного типу. Перелік цих дистанцій визначається Положеннм про змагання.

Усі інші змагання з ВСТ можуть проводитися як на одній, так і на декількох дистанціях.

3.1.6. При особистих змаганнях та змаганнях зв?язок нормативні вимоги до протяжності дистанцій та розрахункового часу на їх проходження можуть бути зменшені відповідно до рішення ГСК змагань, але не більше, ніж у два рази.

3.2. Класифікація змагань

3.2.1. Основними характеристиками змагань з ВСТ є їх ранг, клас та кваліфікаційний ранг окремих дистанцій змагань.

3.2.2. Ранг змагань з ВСТ визначається відповідно до вимог розділу "Спортивний туризм" Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту.

3.2.3. Клас дистанцій змагань з окремих видів спортивного туризму визначається відповідно до вимог даних Правил. Дистанції змагань можуть бути І, ІІ, ІІІ, ІV, V класу.
Класифікація складності дистанцій змагань з ВСТ в цілому відповідає класифікації складності маршрутів спортивних туристських походів, а перелік, тактична і технічна складність перешкод, які долаються на дистанціях, повинні наближатись до складності перешкод, які долаються у спортивних туристських походах відповідної категорії складності.
Клас комбінованих дистанціій залежить від кількості видів спортивного туризму, перешкоди яких включено у дистанцію, та складності цих першкод. Комбіновані дистанції, які включають в себе перешкоди двох і більше видів спортивного туризму, можуть мати клас дистанції на одну градацію вище, ніж видова дистанція, за умови, що клас дистанцій з різних видів спортивного туризму відрізняється один від одного не більше ніж на один клас.

Класифікація дистанцій та особливості суддівства у кожному виді спортивного туризму наведені у видових розділах Правил.

3.2.4. Кваліфікаційний ранг дистанцій змагань визначається за рейтинговою таблицею окремо на кожній дистанції як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли перші шість місць:

Звання і розряди

МСУ

КМС

І

ІІ

ІІІ, І юн

ІІ юн

ІІІ юн

Бали

100

30

10

3

1

0,3

0,1

Таблиця складена з розрахунку 4-х учасників у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, то для визначення суми балів команди розраховується середній бал і результат помножується на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників помножується на 4.

3.2.5. Кваліфікаційний ранг дистанцій змагань в особистих змаганнях (окрім змішаних екіпажів, зв?язок) визначається для чоловіків і жінок окремо.

3.3. Учасники змагань, представники (тренери) команд

3.3.1. До змагань з ВСТ допускаються учасники, які включені до іменної заявки і їх спортивна кваліфікація відповідає вимогам Положення та Правилам змагань, мають дозвіл медичного закладу, страховий поліс, обумовлений Положенням, а також необхідне спорядження. Перелік мінімальнодостатнього необхідного спорядження може визначатися Положенням або (та) Умовами змагань.

Склад команд може бути чоловічим, жіночим та змішаним.

Кількісний склад команди визначається Положенням про змагання.

3.3.2. В залежності від класу дистанції змагань учасники повинні мати спортивну кваліфікацію згідно з таблицею:

Клас дистанції

І

ІІ*

ІІІ*

IV*

V*

Розряд зі спортивного туризму (не нижче)**

б/р

ІІ ю.р.

ІІІ с.р.

(І ю.р.)

ІІ с.р.

І с.р.

Мінімальний вік учасників (за роком народження)***

10

11

13

16

17

*)для участі у командних змаганнях з дистанціями вище І класу 30% учасників команди можуть мати розряди на одну ступінь нижче, ніж встановлено для дистанцій даного класу;
**) до участі у змаганнях з водного туризму можуть бути допущені спортсмени, що мають такий саме розряд з веслувального слалому, а до змагань з гірського туризму - що мають такий саме розряд з альпінізму, скелелазання, але їх розряди і звання при визначені рангу змагань не враховуються. Можливість допуску до участі у певних змаганнях спортсменів, що спеціалізуються в інших видах спорту визначається у відповідних видових розділах Правил;
***) за спецдопуском медичного закладу до участі у змаганнях можуть бути допущені учасники, вік яких на один рік менше встановленого. Можливість допуску до участі у змаганнях за спецдопуском встановлюється Положенням про змагання. В окремих розділах Правил за видами туризму мінімальний вік учасників змагань може бути підвищений.

3.3.3. Учасники змагань зобов'язані:

- виконувати загальновизнані норми поведінки спортсмена, бути дисциплінованими, чесними та ввічливими;
- знати та виконувати Правила, Положення, умови змагань, методичні роз?яснення та настанови з виду спортивного туризму. Незнання цих документів не звільняє від відповідальності за порушення;
- дотримуватися техніки безпеки, надавати допомогу тим, хто опинився на трасі змагань у небезпеці, а також тим, хто отримав травму;
- мати номери учасників, закріплені на спортсмені відповідно до вимог ГСК змагань;
- у випадку припинення своєї подальшої участі у змаганні на дистанції негайно сповістити про це суддівську колегію через представника команди або особисто.

3.3.4. Учасники змагань не мають права:
- виходити на дистанції змагань під час їх проведення, підготовки, або в інший період, визначений Положенням або умовами змаганнь, без дозволу ГСК;
- входити у стартову зону без дозволу суддів на старті;
- застосувати спорядження та засоби пересування, не передбачені Правилами, Положенням, Умовами, або заборонені технічною комісією;
- втручатися в роботу суддівської колегії.

3.3.5. Команди (учасники) можуть бути зняті зі змагань або з дистанції за рішенням ГСК за:
- несвоєчасну явку на старт;
- використання стороньої допомоги, за винятком медичної, або за дії, що заважали учасникам іншої команди під час виступу;
- псуваня або навмисну зміну перешкод або облаштування дистанції;

- втрату спорядження, необхідного за вимогами безпеки;
- не спортивну або не етичну поведінку;
- дії, які викликають небезпеку для учасників, суддів та глядачів;
- травми або захворюванні учасника, що вимагають кваліфікованої медичної допомоги (за вимогою лікаря змагань або служби безпеки);
- порушення правил охорони природи, пам'яток історії та культури;
- явну непідготовленість до змагань за визначенням головного судді.

3.3.6. Організація, що спрямувала команду для участі в змаганнях, призначає свого представника, який представляє команду перед суддівською колегією.
3.3.7. Представник відповідає за дисципліну членів команди та виконання умов ГСК.

3.3.8. Представник має право:
- брати участь з дорадчим голосом у засіданнях суддівської колегії, що проводяться разом з представниками команд;
- отримувати інформацію про хід та результати змагань;
- подавати письмові протести і заяви до ГСК тощо.

3.3.9.Представник зобов'язаний:

- знати і виконувати Правила, Положення та Умови;

- бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, які проводяться разом з представниками і повідомляти учасникам отримані відомості;

- забезпечувати своєчасну явку команди на старт або в суддівську колегію;

- подавати заявки та перезаявки, та всі інші документи, що передбачені Положенням та/або умовами змагань;

- повідомляти у письмовій формі суддівську колегію про учасників своєї команди, що залишилися на дистанції змагань після їх закінчення;

- виконувати всі вимоги суддівської колегії.

3.3.10. Представнику і тренеру заборонено:
- втручатись в роботу суддівської колегії;
- знаходитись на дистанції під час змагань, а також у період їх підготовки та в інший період, обумовлений Положенням та/або Умовами змагань, крім випадків, коли обов?язки представника покладені на одного з учасників команди.

3.3.11.
При необхідності та на вимогу головного судді або ж його заступника представник, тренер та команда можуть бути залучені до участі у рятувальних роботах.

3.4. Форма одягу, спорядження учасників

3.4.1. Учасники змагань повинні мати форму одягу, яка відповідає Положенню або Умовам.

3.4.2. На змаганнях учасники користуються особистим, командним та суддівським спорядженням.

Суддівське спорядження складається з обладнання дистанції, засобів забезпечення безпеки та технічних засобів пересування, які можуть надаватися учасникам згідно з Положенням та/або Умовами змагань.

Крім обов?язкового, обумовленого Положенням та/або Умовами, учасники мають право використовувати додаткове спорядження, використання якого дозволено ГСК.

3.4.3. Спорядження та технічні засоби пересування повинні відповідати вимогам безпеки учасників, суддів та глядачів.

3.4.4. Придатність і справність спорядження, що забезпечують безпеку, та технічних засобів пересування перевіряються технічною комісією.

Технічна комісія має право вимагати від команди документи, які б підтверджували можливість використання на змаганнях нестандартного спорядження (акт або висновки уповноваженої організації про експериментальну перевірку тощо).

Остаточне рішення з питань спорядження приймає заступник головного судді з безпеки.

3.5. Заявки на участь у змаганнях

3.5.1. Проведення змагань з ВСТ передбачає подання попередніх, іменних та технічних заявок.

3.5.2. Попередня заявка, що підтверджує участь команди у змаганнях, подається за установленою формою в організацію та у терміни, що визначені Положенням (додаток 7).

3.5.3. Іменна заявка подається в ГСК (мандатну комісію) змагань. Іменна заявка оформлюється за установленою формю, підписується керівником організації, що направляє команду, представником команди та завіряється печаткою (додаток 8).
Лікарський допуск учасників до змагань підтверджується особистим підписом лікаря та печаткою лікарсько-фізкультурного диспансеру.

Крім того, лікар, підпис якого завіряється медичним закладом, засвідчує загальну кількість допущених учасників.
Для місцевих змагань замість візи лікаря у заявці допускається подання медичної довідки з підписом лікаря та печаткою медичного закладу про допуск до змагань.
Кількість запасних учасників та термін подання іменної заявки визначаються Положенням.

3.5.4. Технічна заявка подається під час змагань на вимогу ГСК для визначення учасників змагань з певного виду програми і є вибіркою з іменної заявки.

3.5.5. Перезаявка (заміна учасника у технічній заявці) подається в суддівську колегію не пізніше, ніж за годину до початку змагань з даного виду програми.

3.5.6. При наявності двох і більше команд від однієї організації, кількість заявок повинна відповідати кількості заявлених команд. Не допускається включення одних і тих же учасників у заявки різних команд.

3.6. Мандатна комісія та апеляційне журі

3.6.1. На змаганнях міжнародного, всеукраїнського та регіонального значення прийом і перевірку іменних заявок та інших обов?язкових документів учасників, визначених Положенням, проводить мандатна комісія, головою якої є представник організації або федерації спортивного туризму, що проводить дані змагання. До її складу обов'язково входить головний секретар та лікар змагань. На інших змаганнях функції мандатної комісії може виконувати уповноважений представник ГСК за участю лікаря.

3.6.2. Після закінчення терміну подання заявок мандатна комісія готує зведений протокол мандатної комісії за установленою формою (додаток 9).

Результати роботи мандатної комісії затверджуються ГСК змагань і оголошуються на першому спільному засіданні ГСК з представниками команд.

3.6.3. Спірні питання про допуск учасників до змагань, пов?язані з їх територіальною або іншою приналежністю, вирішує представник організації, що проводить змагання спільно з представником федерації спортивного туризму (клубу, ФСТ тощо), питання щодо спортивної кваліфікації - ГСК.
Команди або окремі учасник, які були не допущені до участі у змаганнях через недоліки у оформлені документів можуть бути допущені за рішенням ГСК до першого жеребкування умовно ?під протестом? за умови, що не пізніше ніж за дві години до першого старту вони подадуть до мандатної комісії необхідні документи у повному обсязі і мандатна комісія прийме позитивне рішення про допуск.

3.6.4. Апеляційне журі в обов?язковому порядку створюється на міжнародних та всеукраїнських змаганнях.
На інших змаганнях апеляційне журі створюється за необхідністю.

До складу журі входять, як правило, три висококваліфікованих судді. Журі очолює голова, який одночасно є суддею інспектором змагань. Головний суддя до складу журі не входить.

Апеляційне журі на всеукраїнські та міжнародні змагання, які проводяться на території України, призначається Виконкомом ФСТУ, на інші змаганя апеляційне журі призначається організацією, яка проводить змагання.

Апеляційне журі розв?язує складні питання та конфліктні ситуації, що виникають під час змагань, пов?язані з тлумаченням Правил змагань з ВСТ, Положення, Умов, Методичних роз?яснень, Настанов.

Рішення апеляційного журі приймається більшістю голосів членів журі і є обов?язковим для виконання на данних змаганнях.

3.7. Технічний інцидент

3.7.1.Технічний інцидент може бути зафіксований учасниками та/або суддями на дистанції.

Зафіксований учасниками технічний інцидент повинен бути повідомлений суддям.

3.7.2. Рішення про наявність технічного інциденту та шляхи усунення його наслідків приймає Головний суддя або заступник Головного судді на дистанції.

3.7.3. Якщо після технічного інциденту службі дистанції або команді необхідна перерва, повторний старт повинен бути наданий у той же день.

3.7.4. Якщо причину технічного інциденту служба дистанції може швидко усунути, то час, витрачений на усунення технічного інциденту, команді компенсують.

3.7.5. Якщо представник команди вирішив продовжити виступ при зафіксованому технічному інциденті, в подальшому ніякі протести по технічному інциденту, що мав місце, до розгляду не приймаються. Своє рішення про продовження виступу представник команди зобов?язаний оголосити суддям.

3.8. Протести та порядок їх розгляду

3.8.1. Протести (апеляції) подаються представником команди головному секретарю змагань на ім?я головного судді у письмовій формі, де обов'язково вказуються ті пункти Правил, Методичних роз?яснень, Настанов, Положення, Умов, які той хто протестує вважає порушеними.

3.8.2. Протести щодо порушень Правил і Положення у частини підготовки або організації самих змагань подаються не пізніше однієї години до початку змагань з данного виду (дистанції).

3.8.3. Протести на дії учасників, суддів, обслуговуючого персоналу, що призвели до порушення Умов змагань, Положення або Правил і впливають на результат команди, подаються не пізніше однієї години після письмового оголошення попередніх результатів у даному виді програми змагань.

Протести, що стосуються результату виступу команди також подаються не пізніше, ніж через одну годину, після опублікування попередніх результатів у данном виді програми змагань.

3.8.4. Протест повинен бути розглянутий ГСК до затвердження результатів відповідних змагань, але не пізніше 12-ти годин від часу його подання.

Якщо поданий протест неможливо розглянути до закінчення змагань, суддівська колегія може допустити учасників (команду) до змагань умовно "під протестом". Результати виступу затверджуються після вирішення питання про протест.

3.8.5. Суддівська колегія вислуховує по протесту всі сторони, але у випадку неявки однієї з них, рішення може бути прийняте і за її відсутності.

3.8.6. Остаточне рішення по протесту приймає головний суддя. Рішення повинно бути оформлене протоколом і повідомлене заявнику.

3.8.7. Рішення ГСК, пов'язані з питаннями безпеки, включаючи припинення, перенесення або відміну змагань, не можуть бути приводом для протесту.

3.8.8. Представник команди в разі незгоди з рішенням ГСК, прийнятим при розгляді його протесту, має право звертатися до апеляційного журі.
Апеляція може бути подана протягом однієї години після повідомлення рішення ГСК по протесу представнику команди.

Апеляція повинна бути розглянути протягом 12 годин з моменту подання, але до затвердження результів змагань.

3.8.9. На змаганнях може бути запроваджена система обов'язкової застави при поданні протесту. Рішення про запровадження обов'язкової застави приймає організація, яка проводить змагання.

3.9. Суддівська колегія змагань

3.9.1. Суддівство змагань з ВСТ забезпечуює суддівська колегія змагань, склад якої комплектується та затверджується організацією, що проводить змагання згідно з Правилами та з урахуванням норм Положення про суддів зі спортивного туризму.
До суддівства змагань допускаються судді з відповідною суддівською кваліфікацією та досвідом суддівства змагань з відповідного ВСТ.

3.9.2. Чисельний та якісний склад суддівської колегії визначається в залежності від рангу змагань, класу дистанцій (додаток 10).

3.9.3. Для міжнародних, всеукраїнських змагань склад ГСК затверджується у терміни, встановлені Мінсім'ямолодбспортом України, регіональних - не пізніше, ніж за місяць до їх початку. Для інших змагань - напередодні змагань.

3.9.4. На змаганнях з кількох видів туризму можуть створюватися ГСК та суддівські колегії з цих видів туризму з їх підпорядкуванням загальній ГСК заходу.

3.9.5. Перед початком змагань рекомендовано проведення 1-3-денного суддівського установчого семінару під керівництвом головного судді чи його заступника. Після закінчення семінару та змагань суддям видаються довідки встановленого зразку про участь у семінарі та суддівство змагань (додаток 3).

3.9.6. Загальні обов?язки суддів.

Судді зобов'язані:
- твердо знати і виконувати Правила, Положення та Умови;
- бути принциповими, об'єктивними та неупередженими, оцінюючи виступи учасників;
- слідкувати за виконанням учасниками Правил, Положення, Умов та норм поведінки;
- бути дисциплінованими, не залишати місця проведення змагань без дозволу старшого судді бригади, до якої він входить, головного судді, або його заступника на дистанції;
- фіксувати у протоколі порушення, що допущені учасниками;
- зупиняти учасника (команду) при виникненні небезпеки, яка може привести до нещасного випадку, вимагати виправлення помилок, що можуть вплинути на безпеку;
- носити встановлену форму одягу та відповідні до обов'язків розпізнавальні знаки.

Судді не мають права:
- бути учасниками, тренерами, представниками, керівниками команд або їх заступниками на змаганнях, які вони обслуговують;
- надавати допомогу учасникам на дистанції, за виключенням медичної, допомоги по забезпеченню безпеки;
- допускати на дистанцію сторонніх осіб без дозволу головного судді.

3.9.7. Роботою суддівської колегії керує головна суддівська колегія (ГСК). До її складу входять:
- головний суддя;
- заступники головного судді;

- головний секретар;
- начальники дистанцій.

3.9.8. Очолює суддівську колегію та керує проведенням змагань головний суддя.
Головний суддя відповідає за організацію та чітке проведення змагань у відповідності з Правилами, Методичними роз?ясненнями, Положенням та Умовами і вирішує всі питання, що виникають під час змагань, в тому числі і такі, що не передбачені Правилами, Положенням або Умовами.

Розпорядження головного судді обов'язкові для суддів, обслуговуючого персоналу, учасників, представників, тренерів та капітанів команд.

3.9.9. Головний суддя зобов'язаний:
- перед початком змагань провести установчий семінар або інструктаж суддів;
- розподілити суддів по бригадах, враховуючи їх досвід та затвердити склад технічної комісії;
- до початку змагань перевірити та прийняти по акту дистанції у відповідності до вимог Правил, Положення та Умов;
- перед початком змагань провести нараду з представниками команд, на якій проінформувати їх про склад ГСК, дистанції змагань, Умови та порядок проведення змагань;
- перевірити наявність рятувальних засобів та готовність до їх застосування, забезпеченість медичним обслуговуванням та засобами зв'язку;
- затвердити контрольний час, інтервал між стартами та час початку змагань;
- затвердити акт здачі дистанції;
- затвердити акти технічної комісії;
- організувати розгляд протестів, забезпечити прийняття рішення по ним у встановлені терміни;
- провести засідання суддівської колегії перед початком змагань та після їх закінчення, а також у процесі проведення змагань, якщо виникне така необхідність;
- проводити засідання ГСК;
- проводити спільні наради суддівської колегії та представників команд щодо змагань на окремих дистанціях, або з видів програми;
- організувати пошук учасників, які не прибули на фініш після закінчення контрольного часу;
- після закінчення змагань видати суддям довідки про суддівство;
- протягом п'ятнадцяти днів після закінчення змагань подати звіт головного судді змагань з висновками та пропозиціями, спрямованими на вдосконалення практики проведення змагань, Положення, Правил, Методичних роз?яснень чи Настанов, а також забезпечити своєчасність подання звіту про змагання головним секретарем змагань до відповідної організації.

3.9.10. Головний суддя має право:
- при необхідності перенести початок змагань, або припинити їх проведення якщо виникають умови, що можуть призвести до нещасних випадків або роблять проведення змагань неможливим (несприятливі метереологічні умови, неготовність дистанції і т.п);
- внести зміну до програми змагань, якщо за якихось об?єктивних умов виникла така необхідність;
- переміщати суддів по ходу змагань на інші посади;
- відмінити помилкове рішення судді, усунути від роботи суддів, які допустили грубі помилки або не справляються зі своїми обов'язками;
- усунути від подальшої участі в змаганнях учасників чи команди (тільки після проходження дистанції), а також представників (тренерів), що припустились грубих порушень Правил, Положення, Умов або дисципліни і клопотати про їх дискваліфікацію;
- дозволити повторний виступ команди (учасника), якщо під час її виступу виникли серьозні перепони з вини суддівської бригади.

3.9.11. У залежності від значення, програми та кількості дистанцій змагань на допомогу головному судді надається один або кілька заступників, що працюють під його керівництвом.

Заступники головного судді керують за його вказівками окремими ділянками роботи. У разі відсутності головного судді його обов'язки покладаються на одного із заступників, який користується на цей період усіма правами головного судді.

3.9.12. На змаганнях з кількох видів туризму заступники головного судді є одночасно головними суддями з видів туризму, а заступники головного секретаря є одночасно головними секретарями з видів туризму.

3.9.13. Заступник головного судді з дистанцій змагань:
- здійснює контроль за роботою начальника дистанції;
- перевіряє готовність дистанції змагань, проводить її показ капітанам команд;
- подає пропозиції головному судді щодо складу суддівських бригад;
- інструктує суддів перед початком змагань;
- проводить змагання та керує бригадами суддів;
- доповідає після закінчення змагань головному судді про їх результати;
- відміняє помилкові рішення суддів;
- тимчасово (до рішення головного судді) звільняє від суддівства суддів, які допустили грубі порушення або не справляються зі своїми обов'язками та усуває від участі у змаганнях на дистанції учасників або команди, які порушили Правила, Положення або Умови.

3.9.14. Заступник головного судді з організаційної роботи координує діяльність окремих служб з організацією, що проводить змагання, по всіх питаннях матеріально-технічного постачання, а також керує роботою коменданта змагань та обслуговуючого персоналу.

3.9.15. Заступник головного судді з безпеки створює умови для безпечного проведення змагань, за рішенням організації, яка проводить змагання, створює рятувальний загін та керує його діями та співпрацює з підрозділами аварійно-рятувальної служби МНС України по забезпеченню безпеки змагань, підписує акт здачі дистанції.

3.9.16. Заступник головного судді з безпеки:
- перевіряє дистанцію та надійність обладнання на дистанції для попередження можливості нещасних випадків;
- разом з начальником дистанції підписує акт про готовність дистанції до проведення змагань (додаток 11);
- веде контроль за виконанням заходів безпеки на дистанції змагань, при необхідності організовує пости на складних ділянках, етапах дистанцій;
- має право тимчасово закрити дистанцію при виникненні аварійної ситуації, або для проведення рятувальних робіт;
- має право залучати до проведення рятувальних робіт суддів та учасників.

3.9.17. Заступник головного судді з суддівства:
- підбирає суддів на дистанції, перевіряє їхню кваліфікацію і компетентність, формує суддівські бригади;
- дає роз?яснення суддям про особливості суддівства на конкретному місці і консультує їх в процесі замагань;
- керує роботою суддівських бригад;
- збирає інформацію та аналізує ситуації, пов?язані з протестами, готує обгрунтовані рішення по ним;
- проводить аналіз роботи суддів по кожному дню змагань;
- узгоджує попередню оцінку роботи суддів.

3.9.18. Головний секретар змагань:
- керує роботою секретаріату, суддів з інформації та нагородження, технічними працівниками (оператори ПК, оформлювачі, художники);
- проводить інструктаж секретаріату;
- бере участь у роботі мандатної комісії;
- приймає від представників команд протести, передає їх головному судді, контролює винесення рішень по протестах;
- відповідає за підготовку та оформлення всієї документації по змаганнях;
- визначає організаційну структуру секретаріату, схему обробки документації при підрахуванні технічних результатів;
- відповідає за правильність та своєчасність підрахунку результатів змагань та інформування команд;
- складає список-заявку на канцелярські товари, інвентар, необхідний для роботи секретаріату, бланки протоколів, дипломи, грамоти, призи та інші нагороди призерам;
- готує разом з головним суддею звіт про змагання у терміни та в обсязі, визначені Правилами.

3.9.19. Секретаріат змагань:
- приймає документи від мандатної комісії після закінчення її роботи;
- приймає від команд технічні заявки по змаганням, перевіряє правильность їх заповнення;
- перевіряє відповідність технічних заявок фактичному складу команд, що стартують на дистанціях;
- проводить жеребкування між командами і складає стартовий протокол;
- роздає представникам команд номери учасників, які після закінчення змагань забирає;
- роздає суддям розпізнавальні знаки, бланки протоколів;
- веде протоколи засідань суддівської колегії та оформлює розпорядження головного судді по ходу змагань;
- підраховує поточні та підсумкові результати змагань;
- оформлює протоколи змагань у відповідності до встановлених вимог;
- інформує команди про результати виступів;
- веде облік роботи суддів під час змагань, готує довідки про суддівство;
3.9.20. Начальник дистанції призначається на кожну дистанцію і відповідає за її підготовку та справність під час проведення змагань. Начальник дистанції підпорядковується головному судді або його заступнику з виду.

У розпорядження начальника дистанції може надаватися група робітників, транспортні засоби для проведення робіт з обладнання дистанції.

3.9.21. Начальник дистанції:
- планує, розміщує та повністю обладнує дистанцію змагань відповідно до Правил, Положення та Умов;
- спільно із заступником головного судді по дистанції готує розклад часу проходження дистанції, пропозиції щодо контрольного часу та інтервалу між стартами;
- складає заявку на спорядження для обладнання дистанції, отримує його у коменданта і відповідає за його цілісність під час змагань;
- готує схему дистанції;
- до початку змагань здає по акту головному судді дистанцію змагань;
- не пізніше ніж за годину до початку змагань вивішує затверджену головним суддею та суддею-інспектором схему дистанції;
- разом із заступником головного судді знайомить капітанів із дистанцією, при необхідності організовує демонстрацію проходження;
- разом із заступником головного судді проводить інструктаж суддів та розставляє їх на дистанції;
- після закінчення змагань, або за вказівкою головного судді знімає суддів з дистанції та повертає коменданту спорядження та інвентар, що був використаний для обладнання дистанції.

3.9.22. Голова технічної комісії веде перевірку особисто-командного спорядження та технічних засобів пересування учасників на відповідність вимогам техніки безпеки, Правил, Положення та Умов.

3.9.23. Суддя-інспектор міжнародних та всеукраїнських змагань призначається Виконкомом Федерації спортивного туризму України, регіональних - президіями територіальних осередків ФСТУ в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в інших випадках суддя-інспектор може призначатися організацією, що проводить змагання за погодженням з територіальними осередками ФСТУ.

Суддя-інспектор до початку змагань проводить інспекцію, разом з начальником дистанції перевіряє правильність постановки дистанції у відповідності з класом змагань та вимогами безпеки, відповідність схеми дистанції, розклад часу проходження, доповідає головному судді про всі невідповідності і недоліки дистанції, після закінчення інспекції та узгодження усіх проблемних питань визначає клас дистанції та підписує акт її здачі.

Суддя-інспектор може аргументовано запропонувати заступнику головного судді та начальнику дистанції змінити її. У випадку розходжень остаточне рішення по дистанції приймає головний суддя.
Інспектування дистанції змагань IV-V класу проводиться, як правило, у два етапи. Перша (попередня) інспекція проводиться не пізніше ніж за 1 місяць перед змаганнями.
Під час змагань суддя-інспектор слідкує за якістю суддівства. Має право бути присутнім на всіх засіданнях ГСК із правом дорадчого голосу. Суддя-інспектор не має права робити зауваження суддям або відміняти їх рішення в процесі змагань.

Після закінчення змагань суддя-інспектор подає письмовий звіт про змагання до організації, що його призначила, та пропонує оцінку роботи головного судді.

3.9.24. Комендант змагань відповідає за організацію та підтримку порядку і охорони природи у районі проведення змагань, керує обслуговуючим персоналом та транспортом, виділеним у його розпорядження.

3.9.25. Комендант змагань:
- розміщує учасників змагань, членів суддівської колегії, медичний та обслуговуючий персонал;
- при розміщенні у польових умовах підбирає місця для табору, стоянки транспорту, вогнищ для приготування їжі, просушки одягу та забезпечує доставку палива;
- обладнує та оформлює місця відкриття та закриття змагань, щити інформації, місця старту та фінішу змагань;
- видає начальнику дистанції інвентар, спорядження для обладнання дистанції і приймає його після закінчення змагань;
- організує харчування суддів на місці проведення змагань, забезпечує табір освітленням та зв'язком;
- обладнує за домовленістю із санепідемстанцією місця забору води для приготування їжі, тимчасові туалети, сміттєві ями;
- після закінчення змагань приймає місця розміщення у представників команд, складає доповідну записку про стан району змагань і передає її головному судді.

3.9.26. Суддя з нагородження готує за вказівкою головного секретаря все необхідне для нагородження переможців та призерів змагань (дипломи, грамоти, медалі, призи і т. і.), оформлює звітну документацію на видачу матеріальних нагород, бере участь в організації урочистих церемоній відкриття та закриття змагань.

3.9.27. Суддя з інформації готує інформаційні матеріали (таблиці, щити, схеми дистанцій, тощо), під час змагань надає оперативну інформацію про учасників та хід змагань, передає оголошення ГСК, організовує роботу представників преси, радіо, телебачення, бере участь в організації урочистих церемоній відкриття та закриття змагань.

3.9.28. Судді, які обслуговують дистанцію, підпорядковуються заступнику головного судді з виду (дистанції). Вони поділяються на бригади, які обслуговують старт, фініш, етапи, контрольні пункти (КП) тощо. Бригаду очолює старший суддя.

3.9.29. Судді на старті-фініші.

До складу бригад входять: старший суддя, секретар, судді-хронометристи, суддя при учасниках.

Старший суддя викликає команди на стартовий майданчик згідно із стартовим протоколом і з дозволу головного судді дає старт змагань. Суддя при учасниках перевіряє відповідність спорядження та форми учасників вимогам Правил, Положення та Умов, перевіряє та повідомляє прізвища учасників згідно зі стартовим протоколом.

Секретар реєструє учасників та веде запис часу старту і фінішу команди, оформлює та підписує разом зі старшим суддею протоколи старту-фінішу і передає їх головному секретарю.

Суддя-хронометрист фіксує час старту і фінішу команди по секундоміру та повідомляє його секретарю.
3.9.30. Судді на етапах, КП, воротах.

Бригада складається із старшого судді та суддів.

Старший суддя організовує при необхідності суддівську страховку етапу, отримує у начальника дистанції необхідне спорядження та інвентар, визначає правильність проходження етапу та виконання учасниками заходів по забезпеченню безпеки, веде протокол суддівства на етапі, робить відмітки у командних картках, повертає спорядження та інвентар начальнику дистанції після закінчення змагань, негайно повідомляє про нещасні випадки на етапі заступнику головного судді по виду.

Судді на етапах (КП, воротах) оцінюють правильність подолання етапу та виконання заходів безпеки, фіксують у протоколі випадки порушення Правил, Положення та Умов.
Суддям забороняється давати поради та надавати допомогу учасникам змагань, окрім медичної та передбаченої Положенням або Умовами.

3.9.31. Лікар змагань відповідає за медичне забезпечення змагань. Організовує разом з начальником дистанції пункти медичної допомоги під час підготовки та проведення змагань; надає медичну допомогу тим, хто захворів чи отримав травми і дає висновок про можливість їх подальшої участі у змаганнях. Лікар змагань бере участь у роботі мандатної комісії.

3.10. Загальні вимоги до організації та проведення змагань

3.10.1. Участь у змаганнях починається з моменту реєстрації - здачі документів до мандатної комісії.

Учасники розміщуються в місцях, визначених комендантом. Про час прибуття учасників на змагання та час роботи мандатної комісії повідомляється у Положенні.

3.10.2. Схеми дистанцій, або інформація про дистанції, в яких визначаються усі маршрути, етапи, КП, ворота, відстань між ними, послідовність їх проходження тощо, повинні бути закріплені на щитах інформації, або роздані представникам команд завчасно (перед демонстрацією дистанції).

3.10.3. Перед початком стартів для капітанів (учасників) команд може проводитись показ дистанції. Одночасно даються роз'яснення про умови проходження дистанції.

3.10.4. Для обмеження тривалості змагань може призначатися контрольний час на всю дистанцію, або на окремі її ділянки (етапи). Контрольний час призначається ГСК та повідомляється до старту першої команди. Допускається зміна контрольного часу (загального чи на етапах) після проходження перших трьох команд (екіпажів, зв?язок), про що повідомляються усі команди до їх старту.

Окрім того, на дистанцію або на її частину може вводитися оптимальний, заданий час.

3.10.5. Положенням може бути передбачений розподіл команд на окремі групи в залежності від кваліфікації учасників, результатів проведення попередніх відбіркових змагань або проходження контрольних етапів.

3.10.6. До початку та в ході змагань проводяться наради представників команд з ГСК, де обговорюються усі питання: розпорядок по днях, годинах, місце дислокації усіх служб та інформації, порядок стартів, розгляд результатів змагань, протестів тощо.

3.10.7. Розклад стартів, принцип та порядок жеребкування призначається головним суддею у відповідності до Правил, Положення і Умов змагань в залежності від кількості заявлених команд та дистанцій.

3.10.8. Черга стартів визначається жеребкуванням, результати якого заносяться до протоколу, після чого складаються стартові протоколи, які вивішуються на інформаційних щитах.
Жеребкування проводиться у присутності представників команд. Неявка представника на жеребкування не може бути приводом для протесту за його результатами.

3.10.9. Команди (екіпажі, зв?язки), які запізнилися на старт, можуть стартувати тільки у свого судді-стартера і за рахунок свого часу (у тих випадках де це можливо).

3.10.10. Особливі умови старту і фінішу вказуються у Правилах для кожного виду туризму.

3.10.11. Порядок закінчення дистанції командами фіксується в протоколі фінішу, де час останнього залікового учасника записується з необхідною точністю для даного виду змагань (не менше ніж 1 секунда).

3.10.12. Час закриття фінішу визначає ГСК взалежності від контрольного часу та кількості команд.

3.10.13. При необхідності старший суддя на будь якому етапі може затримати команду з поважних причин і зробити при цьому відповідну відмітку у протоколі, а також при необхідності в командній картці.

3.10.14. Судді на етапах голосно і чітко повідомляють учасників про їх порушення та фіксують відповідні штрафи у протоколах та, при необхідності, у командних картках.

3.11. Безпека змагань

3.11.1 При проведенні змагань повинні бути передбачені заходи по забезпеченню безпеки учасників, суддів та глядачів.

3.11.2. Заходи по безпеці при проведенні змагань планує і забезпечує заступник головного судді з безпеки і, при наявності, відповідна регіональна спеціалізована аварійно-рятувальна служба МНС України. У разі відсутності такої служби організація безпеки покладається на ГСК.

3.11.3. При виникненні небезпеки змагання повинні бути відкладені, а якщо вже почалися - зупинені. При цьому деякі види змагань можуть бути виключені з програми.

3.11.4. До заходів по забезпеченню безпеки належать:
- обгрунтований вибір місця (району) змагань; розробка дистанцій;
- постійний порядок і дисципліна під час проведення змагань;
- організація надійного зв'язку на дистанції (етапах) із службами безпеки;
- організація протипожежних заходів;
- відповідність підготовки учасників класу дистанцій;
- наявність страхувального, рятувального та ремонтного спорядження;
- надійна профілактика захворювань до і під час змагань, належна організація проживання в польових умовах, раціональне харчування, наявність необхідних медикаментів і лікаря;
- навмисне завищена (занижена) швидкість руху на окремих ділянках дистанції, задана графіками руху, або вказана в Умовах;
- наявність транспортних засобів тощо (за потребою);
- детальний опис заходів безпеки в актах здачі і прийому дистанцій.

3.11.5. З метою забезпечення безпеки учасників та глядачів місця старту, фінішу повинні бути огороджені від сторонніх осіб.

3.11.6. Відповідальність за якість суддівських засобів пересування та спорядження несуть організатори, що проводять змагання, та заступник головного судді по безпеці.

3.11.7. Спорядження команди, від якого залежить безпека, допускається до участі у змаганнях після перевірки суддівською колегією.

3.11.8. Відповідальність за якість та безпечність усього командного спорядження несе представник команди, а індивідуального спорядження учасників - безпосередньо самі учасники.

3.11.9. Відповідальність за наслідки, викликані порушенням учасником вимог техніки безпеки, несе безпосередньо сам учасник, який допустив порушення.

3.12. Загальні принципи визначення результатів

3.12.1. Результат проходження дистанцій (етапу) може визначатися:
- за часом проходження;
- за одержаними штрафними балами (очками);
- за сумою часу проходження дистанції та штрафного часу (перерахованого з штрафних балів);
- за різницею балів, набраних за проходження дистанції та штрафних балів.

3.12.2. У разі підсумовування часу проходження дистанції та штрафного часу для перераховування штрафних балів у час застосовується співвідношення, що має залежати від тривалості проходження дистанції або заздалегідь обумовлених її етапів, і орієнтовно вартість одного штрафного балу повинна дорівнювати від 0,5 до 5 відсотків оптимального значення цієї тривалості, і округлюватися до цілих значень одиниць часу; причому на змаганнях більш високого класу застосовуються відносно менші значення вартості штрафного балу у часі. Ця величина повинна бути обов?язково вказана у Положенні або Умовах змагань для окремої дистанції або кількох дистанцій, якщо це не визначено видовим розділом Правил.

3.12.3. У разі рівності результатів у двох чи більше команд (учасників) краще місце посідає та, у якої менше штрафних балів (часу), а у випадку і їх рівності перевага віддається тому, хто стартував раніше, якщо Положення не передбачає іншого принципу.

3.12.4. Результат команди (учасника) на дистанції, складеної з кількох етапів, може визначатися сумою результатів на етапах. Результати можуть визначатися по сумі кількох спроб проходження дистанції або по результату кращої спроби.

3.12.5. Якщо вид програми змагань складається з етапів (дистанцій), що суттєво відрізняються часом проходження, то Положення та Умови можуть встановлювати визначення загального результату за сумою місць, що посіла команда (учасник) на окремих етапах (дистанціях), або за сумою відносних результатів до результату переможця на цих етапах (дистанціях).

3.12.6. Місця команд в загальному заліку також можуть визначатися за найменшою сумою, зайнятих ними місць або відносних результатів в окремих видах змагань (дистанціях). У разі рівності цієї суми перевага віддається тій команді, яка має більше вищих місць або вищі результати на обумовлених Положенням дистанціях. Команди, які не мають заліку на окремих дистанціях (етапах, спецзавданнях), в загальному заліку займають місця після команд, які мають більш повний залік.

3.12.7. Результати змагань з ВСТ, за підсумками яких учасникам можуть бути присвоєні спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" та спортивне звання "Майстер спорту України" визначаються в загальному заліку не менше ніж за двома дистанціями різного типу.

Загальний залік визначається на змаганнях один раз незалежно від кількості дистанцій.

3.12.8. Більш детально розподіл місць обумовлюється в Положенні про змагання.
Організації, що проводять змагання, можуть застосовувати інши способи визначення результатів і визначення заліку, обумовивші це в Положенні, але вони не повинні суперечити даним Правилам.

Підписатися на Коментарі для "Змагання з видів спортивного туризму"