Положення про Турклуб КПІ Глобус

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора № 1-285
від « 17 »     10       2014р.
ПОЛОЖЕННЯ
про студентський клуб спортивного та
культурного спрямування НТУУ "КПІ"
«Туристичний клуб КПІ «Глобус»
Зареєстровано у
керуючого справами
за № ______ від _________
________Я. Ю. Цимбаленко

Київ 2014

1. Загальна частина

1.1.Студентський клуб спортивного та культурного спрямування НТУУ "КПІ" «Туристичний клуб КПІ «Глобус» (далі – т/к КПІ «Глобус» або Клуб) – це об'єднання студентів, аспірантів, для здійснення організаційно-виховної роботи в НТУУ «КПІ». Основним завданням т/к «Глобус» є залучення студентів до спортивної та культурної діяльності, що передбачає активну діяльність студентів НТУУ «КПІ» по набуттю ними спортивних умінь та навичок, розширення світогляду, формуванню активної життєвої позиції, з метою формування культури дозвілля в студентському середовищі. Метою діяльності т/к КПІ «Глобус» також є інтенсифікація процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також гармонійному розвитку особистості членів т/к КПІ «Глобус».
1.2. Клуб використовує майнову базу Центру фізичного виховання та спорту (далі – ЦФВС), підпорядковується його керівництву та органам управління клубу і має своє положення, бланк зі своїм найменуванням та власну символіку.
1.3. Клуб не є громадською організацією, не має статус юридичної особи, на нього не поширюється дія закону України «Про об'єднання громадян», та інші нормативні та законодавчі акти, які регламентують діяльність громадських організацій.
1.4. У своїй діяльності Клуб керується Статутом НТУУ «КПІ», Законом України «Про вищу освіту», Наказами та Розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про студмістечко НТУУ „КПІ", Положенням про студентське самоврядування НТУУ „КПІ", Наказом ректора №1-220 від 24 березня 2012р. «Про удосконалення системи управління» та цим Положенням.

2. Мета та завдання Клубу

2.1. Створення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля членів Клубу, їх інтелектуального та спортивного розвитку у студентському середовищі НТУУ «КПІ».
2.2. Підготовка студентської молоді до самостійної творчої, навчальної, культурної та спортивної роботи.
2.3. Організація та проведення в університеті спортивних, мистецьких та творчих заходів, конкурсів, семінарів, лекцій із залученням студентів, викладачів, співробітників НТУУ «КПІ» та інших зацікавлених осіб.
2.4. Участь у змаганнях, конкурсах різного рівня, представляючи НТУУ «КПІ».
2.5. Проведення позанавчальної та виховної роботи зі студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, підвищення їх інтелектуального, культурного і спортивного рівня.

3. Права та обов'язки членів

3.1. Членами Клубу можуть бути студенти, аспіранти, працівники НТУУ «КПІ.
До складу Клубу можуть входити інші особи на правах поціновувачів даного виду діяльності Клубу, вони не мають статусу члена Клубу та не можуть займати керівні посади в ньому, їх чисельність не повинна перевищувати 30% від загальної кількості членів Клубу.
3.2. Члени Клубу мають право:
3.2.1. брати участь у роботі керівних органів Клубу;
3.2.2. займатися спортом, творчістю у командах Клубу;
3.2.3. виступати за збірні команди від імені НТУУ «КПІ» в усіх змаганнях, конкурсах, олімпіадах;
3.2.4. користуватися матеріально-технічною базою підрозділу ЦФВС та гірсько-спортивного оздоровчого табору «Глобус».
3.3. Члени Клубу зобов'язані:
3.3.1. виконувати всі рішення керівних органів Клубу та керівника ЦФВС;
3.3.2. активно брати участь у підготовці та проведенні заходів, які організовуються та проводяться Клубом;
3.3.3. проводити пропаганду здорового способу життя серед студентів університету, залучати якомога більшу кількість студентів до занять спортом та творчістю;
3.3.4. дбайливо ставитись до майна та обладнання НТУУ «КПІ».

4. Створення, структура та органи управління

4.1. Клуб створюється наказом ректора НТУУ "КПІ" за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям) НТУУ "КПІ" і реєструється у встановленому порядку.
4.2. Вищим органом керівництва Клубу є Загальні Збори (далі - Збори).
4.3. Збори обирають Голову та Правління Клубу строком на один рік. Збори правомірні при участі не менше ½ членів Клубу. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування, відносною більшістю голосів присутніх на Зборах членів Клубу.
4.4. Голова та Правління Клубу здійснюють безпосереднє керівництво та несуть відповідальність за діяльність Клубу.
4.5. Збори скликаються не рідше одного разу на рік або позачергово.
4.6. Позачергові Збори можуть бути скликані за рішенням Правління Клубу або не менше 1/3 членів Клубу.
4.7. До компетенції Зборів входить:
4.7.1. визначення основних напрямів і форм діяльності Клубу;
4.7.2. розробка календарних планів заходів;
4.7.3. розробка пропозицій керівнику структурного підрозділу, за яким закріплено Клуб, стосовно кошторису витрат, які направленні на реалізацію програм Клубу;
4.7.4. розробка пропозицій стосовно Положення та внесення змін до нього;
4.7.5. обрання Голови та членів Правління Клубу;
4.7.6. затвердження символіки Клубу;
4.7.7. прийняття звернення до проректора з науково-педагогічної роботи НТУУ "КПІ" стосовно припинення діяльності Клубу.
4.8. Рішення Зборів Клубу приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Клубу.
4.9. Постійно діючим керівним органом між Зборами є Правління Клубу, кількість членів якого визначається Зборами Клубу.
4.10. Мінімальна кількість членів Правління Клубу - три особи: Голова, Заступник Голови, Секретар Клубу.
4.11. До компетенції Правління Клубу входить:
4.11.1. здійснення загальної організації діяльності в період між засіданнями Загальних Зборів Клубу;
4.11.2. координування діяльності Клубу;
4.11.3. підготовка проведення Загальних Зборів Клубу;
4.11.4. прийняття та виключення зі складу членів Клубу.
4.12. Голова Клубу є Головою Правління і разом з ним керує роботою Клубу.
4.13. Голова Клубу звітує про роботу Правління перед Загальними Зборами, керівництвом підрозділу та проректором з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) НТУУ "КПІ".
4.14. Голова Клубу діє на підставі цього Положення і здійснює свої повноваження без доручення. На час відсутності Голови його обов'язки виконує Заступник або Секретар.
4.15. Голова Клубу підзвітний керівнику відповідного структурного підрозділу НТУУ «КПІ», за яким вони закріплені, та проректору з науково-педагогічної роботи НТУУ "КПІ".

5. Матеріально-технічне забезпечення

5.1. Клуб функціонує на добровільних засадах, входить до складу структурного підрозділу, за яким його закріплено, та використовує в своїй діяльності матеріально-технічну базу даного структурного підрозділу.
5.2. Фінансування діяльності Клубу здійснюється за рахунок:
5.2.1. структурного підрозділу, за яким закріплено Клуб;
5.2.2. надходжень від спонсорів, юридичних та фізичних осіб України та із-за кордону тощо;
5.2.3. надходжень від інших наукових, мистецьких, спортивних товариств та клубів;
5.3. Фінансові кошти Клубу мають витрачатися згідно із затвердженим кошторисом структурного підрозділу, за яким закріплено Клуб.

6. Припинення діяльності

6.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється наказом ректора НТУУ "КПІ" за поданням проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям ) НТУУ "КПІ".

Проект Положення вносить:
Директор СТЦ «Київський політехнік»
__________ Ю.В. Новицький
УЗГОДЖЕНО
Начальник ПФВ
_________ М.В. Броницька
Начальник ВОВР
_________ В.М. Злочевський
Юрисконсульт
_________

Титульний аркуш
Титульний аркуш
Титульний аркуш (зворотня сторона)
Титульний аркуш (зворотня сторона)

Коментарі

Раздел №3 суров, особенно пункт 3.1 про тридцатипроцентный барьер :)

Интересно, как это будет контролироваться :)

ага, зважаючи, що в положенні не згадано про порядок набуття та припинення членства в клубі

Підписатися на Коментарі для "Положення про Турклуб КПІ Глобус"